Hlavná stránka O škole Fotoalbum Triedy

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 1.-4. ročník (od 2011/2012)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 26
prvý cudzí jazyk 6
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 3
vlastiveda 3
Matematika a práca s informáciami
matematika 14
informatická výchova 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 4
hudobná výchova 4
Zdravie a pohyb
telesná výchova 8
Ostatné
etická výchova / náboženská výchova 4
školský vzdelávací program 20


© aScAgenda 2015.0.922 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2015